La Cambra de Comerç ha presentat a les Administracions tres mesures per capitalitzar les empreses i impulsar la inversió entre les que destaca una fiscalitat favorable a la reinversió.

Espanya té un dels tipus impositius de societats més elevats dela Unió Europea.Enun recent comunicat de premsa, la Cambra de Comerç de Barcelona proposava, com  a mesura urgent de reactivació econòmica, una reducció selectiva del tipus efectiu de l’impost de societats per a les empreses que estiguin invertint. Segons específica, el caràcter de la nova norma seria temporal i transitori. 

Es tractaria de donar un tractament fiscal més favorable a la reinversió productiva mentre duri l’actual conjuntura d’incertesa econòmica i de caiguda del crèdit. “La Cambra demana per al conjunt d’empreses una reducció de la tributació en l’impost de societats dels beneficis no distribuïts destinats a la inversió productiva durant el període 2011-2012”, especifica.

Així com actualment només són deduïbles el 12% dels beneficis obtinguts per la venda d’actius materials o immaterials, des de l’entitat patronal proposen fer-ho extensiu als beneficis ordinaris de l’activitat. També suggereixen augmentar el percentatge de deducció, però limitant el destí de la inversió als actius productius, el que significa excloure la compra d’accions i també a les societats patrimonials. Des de la Cambra recorden que a països com Alemanya ja s’ha implantat aquesta mesura amb resultats exitosos.

Les altres dues mesures proposades són l’agilització de la recuperació de l’IVA dels clients morosos i que l’empresa pugui descomptar de les seves obligacions tributàries les factures pendents de cobrament de l’administració. L’última proposta no requeriria modificació legal i permetria a les empreses ajornar el pagament dels seus deutes tributaris donant com a garantia una factura pendent de cobrament de qualsevol administració.

ANGLÈS SARRIAS, Imma. “La Cambra demana una rebaixa impositiva per les empres que inverteixin”. Article publicat el 25 de maig de 2011.

Anuncios