Responsables europeus de les petites i mitjanes empreses plantegen noves mesures per fomentar les licitacions d’obra pública a constructores de menor envergadura.

El 99% del teixit empresarial dela Unió Europeaestà constituït per empreses petites i mitjanes. Aquestes, donen ocupació a dos terços del total del sector privat. Però només una de cada tres inversions europees en obra pública va destinada a aquest tipus de companyia, segons informa el diari econòmic Expansión.

Per això, els responsables europeus de les pimes s’han marcat com a objectiu prioritari augmentar les contractacions públiques d’aquestes empreses. El director general adjunt enla Direcció Generald’ Empresa i Indústria de la Comissió que lidera aquest projecte, va insistir en la importància del mateix i va afegir que, a més, el moment de crisi és el moment oportú per fer-ho realitat.

Són diverses les possibilitats que s’estan considerant per a dur a terme aquesta iniciativa. Que les Administracions de cada país hagin de reservar una quota establerta de licitació per a aquestes empreses es presenta com la mesura més eficient. Aquesta, però, ha d’anar acompanyada d’estratègies que compensin la manca de temps dels empresaris de les pimes. Així s’estudia fomentar un major ús de la contractació per via electrònica, la divisió en lots de les licitacions per adaptar-los a la mesura de l’empresa, i facilitats per conèixer al detall els processos i agilitzar els mecanismes.

Ja des del seu plantejament inicial, es considera la mesura proposada com una prova de la que se n’obtindran resultats dintre de dos anys. El 2013 es comprovarà si l’augment quantitatiu de les contractacions a les pimes per part del sector públic produeix els efectes esperats en termes d’ocupació i creació de llocs de treball.

ANGLÈS SARRIAS, Imma. “Els contractes públics seran més accessibles a les pimes”. Article publicat el 27 de juliol de 2011 a www.gremi-obres.org.

Anuncios